Prevenció de Riscos Laborals Nivell Bàsic

Curs totalment subvencionat

Contingut

 • Conceptes bàsics sobre seguretat i salut.
 • El treball i la salut. Els riscos professionals. Factors de risc
 • Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties professionals. Altres patologies derivades del treball.
 • Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Deures i obligacions bàsics en aquesta matèria.
 • Riscos generals i la seva prevenció.
 • Riscos lligats a les condicions de seguretat. Riscos lligats al medi ambient del treball.
 • La càrrega del treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.
 • Sistemes elementals de control de riscos. Mitjans de protecció col·lectiva i equips de protecció individual
 • Plans d’emergència i evacuació.
 • El control de la salut dels treballadors.
 • Riscos específics i la seva prevenció en el sector de la construcció.
 • Diferents fases d’obra i les seves proteccions corresponents (xarxes, baranes, bastides, plataformes de treball, escales, etc.)
 • Implantació d’obra. Locals higiènic sanitaris, instal·lacions provisionals, etc.
 • Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.
 • Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball.
 • Organització preventiva del treball: ‘rutines’ bàsiques.
 • Documentació: recollida, elaboració i arxiu.
 • Representació dels treballadors. Drets i obligacions (delegats de prevenció, comitè de seguretat i salut, treballadors designats, etc.).
 • Primers auxilis. Procediments generals. Pla d’actuació.
Metodologia
Aquest curs es realitzarà de manera semipresencial, part online en la nostra plataforma *Moodle i part presencial. A més a final del curs es realitzarà un examen.
INICI - Esperant convocatories
Objectius:

Amb aquesta formació podràs realitzar el recurs preventiu de tu pròpia empresa.

Amb aquesta formació podràs realitzar el recurs preventiu de tu pròpia empresa.
Calendari / Horaris:
Duració: 40 hores ONLINE- 20 hores PRESENCIALS
Requisits
Documentació a lliurar:

Si no trobes el curs que necessites contacta amb nosaltres i t'assessorarem

El nostre lloc web utilitza cookies per a l'anàlisi de les dades dels nostres visitants, per millorar el nostre lloc web, mostrar contingut personalitzat i oferir una excel·lent experiència en el lloc web.

Consulte nostra política de cookies per a més detalls o accepti fent clic al botó "D'acord".