Prevenció de Riscos Laborals 60 hores

Curs Subvencionat per el Consorci de Catalunya

Contingut

CONTINGUTS: 1. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut. 1.1. El treball i la salut. Els riscos professionals. Factors de risc. 1.2. Danys derivats del treball. Els accidents de treball i malalties. professionals. Altres patologies derivades del treball. 1.3. Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscs laborals. Deures i obligacions bàsics en aquesta matèria. 2. Riscos generals i prevenció. 2.1. Riscos lligats a les condicions de seguretat. 2.2. Riscos lligats al medi ambient de la feina. 2.3. La càrrega de la feina, la fatiga i la insatisfacció laboral. 2.4. Sistemes elementals de control de riscos. Mitjans de protecció col·lectiva i equips de protecció individual. 2.5. Plans d’emergència i d’evacuació. 2.6. El control de la salut dels treballadors. 3. Riscos específics i la seva prevenció al sector de la construcció. 3.1. Diferents fases d’obra i les proteccions corresponents (xarxes, baranes, bastides, plataformes de treball, escales, etc.) 3.2. Implantació dobra. Locals higienicosanitaris, instal·lacions provisionals, etc. 4. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscs. 4.1. Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut a la feina. 4.2. Organització preventiva del treball: rutines bàsiques. 4.3. Documentació: recollida, elaboració i arxiu. 4.4. Representació dels treballadors. Drets i obligacions (delegats de prevenció, comitè de seguretat i salut, treballadors designats, etc.) 5. Primers auxilis. 5.1. Procediments generals. 5.2. Pla dactuació.

Metodologia
CURS PRESENCIAL
INICI: 12/09/2023
Objectius:

Amb aquesta formació podràs fer el recurs preventiu de la teva pròpia empresa.

Preu: Subvencionat
Calendari / Horaris:
Duració: 60 hores
Requisits
Documentació a lliurar:

Si no trobes el curs que necessites contacta amb nosaltres i t'assessorarem

El nostre lloc web utilitza cookies per a l'anàlisi de les dades dels nostres visitants, per millorar el nostre lloc web, mostrar contingut personalitzat i oferir una excel·lent experiència en el lloc web.

Consulte nostra política de cookies per a més detalls o accepti fent clic al botó "D'acord".