Nomines I Seguretat Social Nivell 1

Curs subvencionat per el Consorci de Catalunya

Contingut

  1. El contracte de treball ; Definició Objecte i característiques. Requisits
  2. Afiliació a la seguretat social. Altes i baixes: Butlletins de cotització. TC1 i TC2. Elaboració i contingut
  3. Rebut de salaris: El salari. Salari i la seva regulació legal. El full de salari com a element de prova.

El model oficial de full de salari i els seus apartats

  1. Nòmines: L’elaboració de la nòmina bàsica. Les hores extres, la incapacitat temporal i l’accident de treball i el seu reflex a la nòmina. Liquidacions i indemnitzacions en diferents supòsits
  2. Cotització a la seguretat social: Les cotitzacions a la Seguretat Social i la seva importància. El càlcul de les bases de cotització. L’aportació de l’empresa a la Seguretat Social i el model oficial de nòmina. Els documents de cotització a la Seguretat Social.
  3. Gestió laboral.: L’empresa i la Seguretat Social. Règim general de la seguretat social. Inscripció de l’empresa en la seguretat social. mútues patronals. llibres obligatoris. El règim especial dels treballadors autònoms. . El calendari laboral.
  4. Enquadrament i afiliació a la seguretat social. altes i baixes. Suspensió de la relació contractual.. L’expedient del treballador..
  5. Contractes bonificats.
  6. Elements de la cotització a la seguretat social: normativa reguladora, bases de cotització, tipus de cotització.
  7. Liquidacions. Baixes per contingències comunes i professionals. Retencions a compte de l’IRPF. Retribucions en espècie i el seu tractament.. Situacions especials. Incapacitat temporal i maternitat. Contractació a temps parcial. Cotització a la Seguretat Social.  Tipus de cotització Ajornaments i recàrrecs.

14  L’extinció de la relació laboral: definició de criteris, Classificació, Tipus i efectes, Liquidació i quitança 16. Aplicacions informàtiques per a la gestió de personal.

Metodologia
CURS PRESENCIAL
PLAÇES EXHAURIDES
Objectius:

Dotar a l’usuari de coneixements de Nomines i Seguretat Social per agil·litzar el temps de execució de les tasques laborals

Preu: Subvencionat
Calendari / Horaris:
Duració: 30 HORES
Requisits
Documentació a lliurar:

Si no trobes el curs que necessites contacta amb nosaltres i t'assessorarem

El nostre lloc web utilitza cookies per a l'anàlisi de les dades dels nostres visitants, per millorar el nostre lloc web, mostrar contingut personalitzat i oferir una excel·lent experiència en el lloc web.

Consulte nostra política de cookies per a més detalls o accepti fent clic al botó "D'acord".