Nomines i seguretat social Nivell 2

Curs subvencionat pel Consorci de Catalunya

Contingut

CONTINGUTS: 1. Gestió laboral. 1.1. Lempresa i la Seguretat Social. 2. Règim general de la seguretat social. 3. Inscripció de l’empresa a la seguretat social. mútues patronals. llibres obligatoris. 4. El règim especial dels treballadors autònoms. 5. Llibres obligatoris. 6. El calendari laboral. 7. La contractació de treballadors. 8. Enquadrament i afiliació a la seguretat social. altes i baixes. 9. Suspensió de la relació contractual. 10. Lexpedient del treballador. 11. Contractes bonificats. 12. Elements de la cotització a la seguretat social: normativa reguladora, bases de cotització, tipus de cotització. 13. Liquidacions. 13.1. Baixes per contingències comunes i professionals. 13.2. Retencions a compte de lIRPF. 13.3. Retribucions en espècie i tractament. 13.4. Situacions especials. 13.5. Incapacitat temporal i maternitat. 13.6. Contractació a temps parcial. 13.7. Cotització a la Seguretat Social. 13.8. Impresos oficials i terminis de presentació. 13.9. Omplir TC-1, TC-2. 13.10. Tipus de cotització 13.11. Ajornaments i recàrrecs. 13.12. Sistema Xarxa. 14. L’extinció de la relació laboral: definició de criteris, Classificació, Tipus i efectes, Liquidació i liquidació 15. Principals Prestacions del Sistema de Seguretat Social. 16. Aplicacions informàtiques per a la gestió de personal

Metodologia
TEORIC
INICI 2024
Objectius:

Dotar l’alumne en nòmines i seguretat.

Preu: Subvencionat
Calendari / Horaris:
Duració: 30 Hores
Requisits
Documentació a lliurar:

Si no trobes el curs que necessites contacta amb nosaltres i t'assessorarem

El nostre lloc web utilitza cookies per a l'anàlisi de les dades dels nostres visitants, per millorar el nostre lloc web, mostrar contingut personalitzat i oferir una excel·lent experiència en el lloc web.

Consulte nostra política de cookies per a més detalls o accepti fent clic al botó "D'acord".