Alemany, nivell A1

Contingut

A. competències lingüístiques A.1 Continguts lexicosemàntics: 1. Vocabulari bàsic relacionat amb: Identificació personal, Habitatge, llar i entorn, Activitats de la vida diària, Temps lliure i oci, viatges, Relacions humanes i socials, Educació i formació, compres i activitats comercials, Alimentació, Béns i serveis, Llengua i comunicació, Clima, condicions atmosfèriques i medi ambient. 2. Formació de paraules molt freqüents: Wohnzimmer, Hausaufgaben, Arbeitsbuch. 3. Afixos més freqüents: Schöner, unmöglich, machbar. 4. Presentació d’antònims (groß-klein) i paraules de significat pròxim (TischSchalter). 5. Falsos amics més freqüents (gimnàs – Gymnasium, fira – Ferien, alta – alt, càlid – Kalt). 6. Abreviació de paraules d’ús freqüent (U-Bahn, PKW, LKW). 7. Verbs amb partícula d’ús molt freqüent (zumachen- aufräumen-ankommenabfahren). 8. Iniciació d’algunes col·locacions bàsiques: (Eine Frage stellen – eine Antwort geben -eine Pause machen) A.2 Continguts gramaticals, ortogràfics, fonètics i fonològics

  • Oracions, substantius i adjectius, determinants, pronom, verbs, adverbis, enllaç
  • L’alfabet. Lletrejo. Representació gràfica de fonemes i sons. Ús de majúscules en noms propis de persones, llocs i substantius en generals. Ús bàsic dels signes ortogràfics: punt, dos punts, coma, interrogació, exclamació, apòstrof i guió. Signes d’ús comú: @, €, £, $
  • Sons i fonemes vocàlics. Sistema vocàlic: Les vocals: contrast entre vocals llargues i curtes. Sons i fonemes consonàntics. Sistema consonàntic: Seqüències inicials i finals: pronunciació de grups consonàntics
  • Processos fonològics: ensordiment, sonorització, enllaç, assimilació i elisió
  • Accent i atonicitat: patrons tonals en el sintagma. Pautes bàsiques de l’ritme i l’entonació.

B. COMPETÈNCIES SOCIOLINGÜÍSTIQUES I SOCIOCULTURALS Continguts sociolingüístics i socioculturals. Marcadors lingüístics de relacions socials, normes de cortesia, estereotips i introducció bàsica a les varietats geogràfiques i de registre. C. COMPETÈNCIES PRAGMÀTIQUES C.1 Continguts funcionals Actes assertius: funcions o actes de parla relacionats amb l’expressió de el coneixement, l’opinió, la creença i la conjectura. Actes compromisius: funcions o actes de parla relacionats amb l’expressió d’oferiment, intenció, voluntat i decisió: expressar la intenció, la decisió o la voluntat de fer o no fer alguna cosa, convidar, oferir alguna cosa o ajuda, oferir-se a fer alguna cosa. Actes directius: funcions o actes de parla que tenen com a finalitat que el destinatari faci o no faci alguna cosa, tant si això és, al seu torn, un acte verbal com una acció d’una altra índole: aconsellar, alertar, donar instruccions o permís, demanar : alguna cosa, ajuda, confirmació, informació, instruccions, opinió, permís, que algú faci alguna cosa; prohibir o denegar, proposar, permetre, ordenar, sol·licitar, acceptar i rebutjar. Actes fàctics i solidaris: funcions o actes de parla que es realitzen per establir o mantenir el contacte social i expressar actituds respecte als altres: acceptar o declinar una invitació, ajuda o oferiment, agrair, atraure l’atenció, donar la benvinguda, acomiadar , expressar aprovació, felicitar, interessar-se per algú o alguna cosa, lamentar, demanar i acceptar disculpes, refusar, saludar i respondre a salutacions. Actes expressius: funcions o actes de parla que expressen actituds i sentiments davant determinades situacions: expressar alegria / felicitat, estima / simpatia, decepció, desinterès, dubte, esperança, preferència, satisfacció, tristesa i enuig.

Objectius:

L’objectiu general d’aquest curs consisteix a arribar al nivell d’usuari bàsic, sent capaç de comprendre i utilitzar expressions quotidianes d’ús molt freqüent així com frases senzilles destinades a satisfer les primeres necessitats. Pot presentar-se a si mateix i als altres, demanar i donar informació personal bàsica sobre el seu domicili, les seves pertinences i les persones que coneix. Pot interactuar d’una manera senzilla a condició que l’altra persona parli a poc a poc i amb claredat i estigui disposada a ajudar.

Preu: Subvencionat
Calendari / Horaris:
Duració: 75 a 150 hores
Requisits
Documentació a lliurar:

Si no trobes el curs que necessites contacta amb nosaltres i t'assessorarem

El nostre lloc web utilitza cookies per a l'anàlisi de les dades dels nostres visitants, per millorar el nostre lloc web, mostrar contingut personalitzat i oferir una excel·lent experiència en el lloc web.

Consulte nostra política de cookies per a més detalls o accepti fent clic al botó "D'acord".