Bonificació tripartida

La Fundación Tripartita per a la Formación en el Empleo, que pertany al Sector Públic Estatal, és un dels òrgans que composen l’estructura organitzativa i de participació institucional del subsistema de formació professional per a la creació de feina. Té caràcter tripartit i està constituïda per l’Administració Pública i les organitzacions empresarials i sindicals més representatives.

Els recursos que financen el subsistema de formació professional per a la creació de feina procedeixen de la recaptació de la quota de formació professional que realitza la Seguritat Social, les ajudes del Fons Social Europeu i les aportacions específiques establertes en el pressupost del Servicio Público de Empleo Estatal.

La formació dirigida als treballadors té com a objectiu proporcionar els coneixements i les pràctiques adequades als requeriments del mercat de treball i a les necessitats de formació de les empreses, contribuint a la seva promoció e integració social i a la competitivitat de les empreses.

VEGI ELS NOSTRES CURSOS BONIFICATS

DOCUMENTS :

CONVENI D’AGRUPACIÓ.-  Si desitja que consultem el import del qual vostè es pot bonificar “Com a Empresa”, ha d’enviar-nos aquest document complimentat pel representant legal de l’empresa.

ANNEXA I .- Aquest document l’ha d’omplir el treballador que vagi a realitzar l’acció formativa a bonificar. A més a més, s’ha d’adjuntar la còpia del DNI i la còpia de la última nòmina.

Calle Josep María de Sagarra 68, 08402 Granollers| isoveri@isoveri.com
Isoveri © 2012 | Terminos de uso | Creado y mantenido por Kopelia