AUXILIAR LAMPISTA – AUXILIAR EN MUNTATGE D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, D’AIGUA I GAS.

Consultar

AUXILIAR LAMPISTA – AUXILIAR EN MUNTATGE D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, D’AIGUA I GAS.

Consultar


Horari de matins o tardes.  • Alumnes de més de 16 anys amb dificultats d'aprenentatge, que no hagin superat els objectius de l’Educació Secundària Obligatòria, però que vulguin adquirir els coneixements i capacitats mínimes per a la inserció laboral.
  • Joves que en el període de transició al nou sistema educatiu, als 16 anys abandonen els centres escolars sense haver aconseguit els objectius de l’Educació General Bàsica.
  • Joves que en funció d'una greu problemàtica social i familiar, acompanyades de fracàs escolar, es troben en greu dificultat social i necessiten ajuda per desenvolupar les seves capacitats i possibilitats personals.
  • Joves amb necessitats educatives especials que provenen de l'escolarització en centres ordinaris i volen aconseguir una capacitat personal, laboral i social vinculada a una professió concreta que els possibiliti l'accés a una feina.

 

 Aconseguir que l'alumne que ha abandonat l'ensenyament reglat opti per:

1. - Obtenir el títol de l'ESO.

2. – Reincorporar-se de nou als estudis, a través de la superació de les proves de Grau Mitjà.

3. - Incorporar-se al món laboral.

 

 Array

  • Instal·lació de canonades per a la conducció de l'aigua. Instal·lació de canonades. Tècnica i estructura de muntatges.

Realitzar operacions de presentació: alineació, anivellament.

  • Desenvolupar operacions bàsiques en instal·lació i manteniment d'aparells sanitaris i de climatització.

Sistemes de regularització i control d'ACS.

Posada en marxa de termòstats, calderes i radiadors.

Instal · lació i manteniment de sanitaris i aixetes.

  •  Col · laborar en les operacions de muntatge d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques en edificis.

Muntar, fixar i connectar mecanismes i elements de baixa tensió i domòtics.

Reparació d'instal·lacions elèctriques en edificis.

  • Interpretació de documentació tècnica i analitzar els seus components
  • Aplicació de normativa ambiental, de qualitat, estalvi energètic i seguretat en el treball.

 


Calle Josep María de Sagarra 68, 08402 Granollers| isoveri@isoveri.com
Isoveri © 2012 | Terminos de uso | Creado y mantenido por Kopelia